RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 26 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) – RODO – informujemy, że przetwarzamy dane osobowe Państwa oraz dane osobowe Państwa dzieci. 

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Państwa osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Grzechotka Punkt Opieki Dziennej Karolina Miller, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 30/1, 81-383 Gdynia (dalej Administrator).
2. Jako Administrator jesteśmy odpowiedzialni za wykonanie obowiązku informacyjnego.
3. Osobą kontaktową w sprawie przetwarzania danych osobowych jest Karolina Miller.
4. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw prosimy kontaktować się pod adresem e-mail: grzechotka.gdynia@wp.pl lub pisemnie na adres placówki „Grzechotka Punkt Opieki Dziennej”, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 30/1, 81-383 Gdynia.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
Państwa dane osobowe przetwarzane są:
1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych określonych w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (tj. Dz.U. 2018, poz. 603) w celu realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce;
2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem.

ODBIORCY DANYCH
Państwa dane osobowe oraz dane osobowe dzieci będą udostępniane następującym podmiotom:
1. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi informatyczne, obsługę księgową i kadrową oraz innym podmiotom, którym dane muszą zostać udostępnione w celu realizacji umowy;
2. instytucjom nadzorującym realizację opieki nad dziećmi do lat 3 zgodnie z Ustawą oraz instytucjom decydującym o dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce;
3. innym instytucjom upoważnionym na mocy prawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
Przysługuje Państwu:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3. prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych;
4. prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych;
5. prawo do przenoszenia danych;
6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (przetwarzanych na podstawie Państwa zgody) w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem;
7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, jeśli uznają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.

PRZECHOWYWANIE DANYCH
Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. 10 lat) licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane osobowe zostały podane.

INFORMACJA O WYMOGU / DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
Podanie przez Państwa danych osobowych jest:
1. wymogiem ustawowym wynikającym z art. 3a Ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 603, z późn. zm.);
2. warunkiem do zawarcia umowy.